Tìm nhanh
Nhập mã:
E-Techmart

Phân tích xác định các dạng liên kết và nhóm chức trong các cấu trúc vật chất.

Mô tả dịch vụ cung cấp

Phân tích định tính và định lượng các dạng nhóm chức, các dạng liên kết của vật chất trên cơ sở xác định được các bước sóng đặc trưng của từng dao động liên kết.

Hình thức chuyển giao
Phân tích theo hợp đồng
Công nghệ sử dụng

IR-RAMAN của Thermo Nicolet 6700

Các đơn vị đang ứng dụng
Các Viên nghiên cứu, các Trường đại học, các công ty ...
Thông tin tác giả

Chu Thị Hải Nam
PTN Công nghệ Lọc Hóa dầu và Vật liệu xúc tác, hấp phụ - ĐHBK Hà nội
Điện thoại: 04.38683098 ; Mobile: 0904 152 724   
email: namcth-pcm@mail.hut.edu.vn
 

Gửi liên hệ
Họ và tên:
Email:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Nội dung liên hệ:
 
Dịch vụ khác