Tìm nhanh
Nhập mã:
E-Techmart
Mô tả:

Đào tạo các kỹ thuật phân tích sử dụng phương pháp phân tích nhiệt TG-DTA/DSC.

Mô tả:

Phân tích định tính và định lượng các dạng nhóm chức, các dạng liên kết của vật chất trên cơ sở xác định được các bước sóng đặc trưng của từng dao động liên kết.

Mô tả:

Phân tích các chỉ tiêu chất lượng nhiên liệu rắn.
- Nhiệt trị -TCVN 200: 2007; hàm lượng tro TCVN 173:2007;  chất bốc TCVN 174: 2007; ẩm TCVN 4919:2007;  lưu huỳnh TCVN 175: 1995…
- Thành phần oxit kim loại và kim loại trong than, cốc và tro
+ SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, TiO2, Na20, K2O -ASTM D3682-01, ASTMD 2795-01;
+ Zn, Cu, Cr, Cd, As, Pb, , MnO - ASTMD 3683-04
+ Hg-  TCVN 5991-95
 

Mô tả:

Đánh giá các chỉ tiêu chất lượng dầu thô và sản phẩm dầu, bao gồm: Thành phần chưng cất dầu thô – ASTM D2892& ASTM D5236, Thành phần cất phân đoạn của sản phẩm: xăng, diêzen, dung môi–ASTMD86, Khối lượng riêng ASTM D1289, Độ nhớt ASTM D445, Điểm chớp cháy cốc kín ASTM D93, Điểm chớp cháy cốc hở ASTM D92, Áp suất hơi bão hòa ASTM D323, Ăn mòn mảnh đồng ASTM D130, Hàm lượng kim loại (Fe, Mn) ASTM D3831, Hàm lượng Benzen ASTM D 5580, Chỉ số xêtan ASTM D 4737, Cặn các bon ASTM D 189, Điểm đông đặc ASTM D 97, Hàm lượng tro ASTM D 482, Hàm lượng nước ASTM D 95, Hàm lượng tạp chất ASTM D 473, Nhiệt trị ASTM D 240…

Mô tả:

Đào tạo các kỹ thuật phân tích sử dụng phương pháp phân tích sắc ký và sắc ký khối phổ trong phân tích thành phần khí nhiên liệu (LPG, LNG, CNG), phân tích nhiên liệu lỏng: xăng, diesel, xăng sinh học, diesel sinh học.